KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин Ысык-Көл областык башкармалыгы төмөндөгү ваканттык мамлекеттик административдик кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт

29 июля 2019

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин Ысык-Көл областык башкармалыгы төмөндөгү ваканттык мамлекеттик административдик кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт:


-Каракол шаардык САКБнүн сот аткаруучу – 1 штаттык бирдик (улук кызмат, категориясы (С-Б)),


-Каракол аймактык СПКБнүн сот приставы – 1 штаттык бирдик (улук кызмат, категориясы (С-Б)).


Баардыгы 2 штаттык бирдик.


бош ваканттык кызмат ордуларына коюлган квалификациялык талаптар:


Бош ваканттык ордуна коюлган квалификациялык талаптар:


1) кесиптик билим деңгээли:


— юридикалык багыттагы жогорку билими;


2) иш стажы жана тажырыйбасы:


-мамлекеттик же/жана муниципалдык кызматта жалпысынан 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же 3 жылдан кем эмес тиешелүү профессионалдык чөйрөдө иш тажрыйбасы;


3.Сот аткаруучу үчүн:


1.кесиптик компетенттүлүгү:


КРнын «Күрөө жөнүндө», «Соттук аткаруучулардын статусу тууралуу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө» Мыйзамдарын билүүсү зарыл;


2.функциональные обязанности судебного исполнителя:


— принимать предусмотренные законом меры к реальному, полному и своевременному исполнению исполнительного документа;


— разъяснять сторонам их права и обязанности, положения закона об ответственности и активно помогать им в защите их охраняемых законом прав и интересов;


— предоставлять сторонам исполнительного производства или их представителям возможность пользоваться правами и исполнять обязанности, предусмотренные законодательством;


— рассматривать заявления по поводу исполнительного производства и ходатайства сторон и выносить по ним постановления, разъяснять сроки и порядок их обжалования;


— заявлять самоотвод, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе исполнительного производства, или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности;


— соблюдать служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;


— соблюдать профессиональную этику;


— исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве.


4.Сот приставы үчүн:


1.кесиптик компетенттүлүгү:


КРнын «Сот приставдары жөнүндө», «Соттук аткаруучулардын статусу тууралуу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө» жана «Курал жөнүндө» Мыйзамдарын билүүсү зарыл;


2. Функциональные обязанности судебных приставов:


— обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных процессуальных действий-вне здания помещений суда безопасность судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса;


— обеспечивать по поручению судьи безопасность доставка уголовного, гражданского и иного дела и материалов, а также вещественных доказательств»;


— поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда, а также в зданиях и помещениях в которых проводятся выездные судебные заседания;


— осуществлять охрану здания, помещений суда и ССП;


-хранить государственную и иную охраняемую тайну, а также не разглашать ставшие известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, другую конфиденциальную информацию др.


Шыгы:


— маалыматтарды чогултуу, анализдөө, систематизациалоо жана жалпылоо;


— налитикалык документтерди даярдоо;


— мамлекеттик жана чет элдин тажырыйбаларын анализдөө жана практикада колдонуу;


— коллегалары менен эффективдүү иштешүү;


— ишкердик которуу жүргүзү;


— жаңы чөйрөдө иштешип кете алуу жөндөмү;


— тиешелүү кызамттык чөйрөдө иштөөгө багыталган;


— кызматтык бөлүмүндө өзүнүн милдеттерин аткаруунун чегинде иштин жыйынтыгын анализдөө, прогноздоо;


Ыкмалары:


— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада пайдалануу;


— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;


— нормативдик актылар менен иштөө жана практикада колдоно билүү;


— мамлекеттик жана расмий тилдерде кат алышуу;


— коллегалары менен эффективдүү иштешүү;


— жаңы чөйрөдө иштешип кете алуу;


Талап кылынуучу документтер: Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы, өздүк баракчасы,өмүр баяны (соттолбогондугун же соттолгондугун көргөзү керек), 4х6 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт, паспортунун көчүрмөсү (паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт), нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү, психикалык жана Наркология борборунан маалымдама, аскердик билет же башка аскердик даярдык өткөндүгүн тастыктаган же альтернативдик даярдык өткөндүгү тууралуу документтеринин көчүрмөлөрү (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн түрүндө).


Документтерин толук тапшырбаган жана квалификациялык талаптарга жооп бербеген талапкерлер сынактын кийинки этабына киргизилбейт.


Талапкерлердин документтери жарыя “Ысык-Көл кабарлары” гезитинин бетине чыккан күндөн баштап 10 иш күн өткөнгө чейин саат 8.30 дан 17.30 га чейин, Каракол шаары Кыштобаев көчөсү 70 дареги, Сот департаментинин Ысык-Көл областтык башкармалыгында кабыл алынат, тел. 0(3922) 5-65-06, 0550 091 155.


Конкурска катышууга жолдомо алган талапкерлерге конкурстун убактысы жана өтүлө турган дареги кошумча кабар берилет.