Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Тооруктар

Баткен областынын Лейлек районунун Кулунду айыл аймагына караштуу Ак-Арык айылында жайгашкан күрөөгө коюлган Турак эмес жай Нан Заводу (литер А)- 403,17 метр/кв пайдалануу аянты, конторасы менен (Литер Б) пайдалануу аянты 23,33  метр/кв, корголууга алынган үй (Литер В), Навес (Литер Г) жана ун чыгаруучу завод ичиндеги жабдыктары менен: 7-даана ун майдалочу станок, 3-даана рассев, 1-даана 1чи жана 2чи сорттогу ундарды өткөрүп берүүчү бункер, 1-даана 3-сорттогу унду жана кебекти өткөрүп берүүчү бункер, 1-даана данды таштардан жана майда дандардан тазалоочу жабдык, 1-даана кумду тазалоочу жабдык, 16-даана унду өткөрүп берүүчү циклон, 1-даана чанды топтоочу(тазалоочу) циклон, унду өткөрүп берүүчү д/м 10см-60метр, д/м 40см-40 метр метал труба, 2-даана унду өткөрүп берүүчү шнек, 1-даана ун майдалоочу жабдыкты башкаруучу шит, 1-даана данды таштардан жана кумдан тазалоочу башкаруучу шит, 40 тонна көлөмүндөгү данды өткөрүп берүүчү бункер, 3-даана 7,5 киловаттык электрдик кыймылдаткыч, 4-даана 5,5 киловаттык электрдик кыймылдаткыч ачык аукцион тартибинде сатылат. Күрөөгө коюлган обьектинин(мүлктөрдүн) алгачкы баасы 2 954 500(эки миллион тогуз жүз элүү төрт мин беш жүз) сомду түзөт. Аукцион 2020-жылдын 06-Май күнү саат 10:00гө күрөөгө коюлган мүлк жайгашкан жерде (Ак-Арык айылында) өткөрүлөт. Аукционго катышууну каалаган адамдар төмөнкүлөргө милдеттүү: 1) катышууга арыз берүүгө жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө; 2) мүлктүн баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шертпул төлөөгө. Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт. Аукционду утуп алган адам төлөгөн шертпул сатып алуу баасынын эсебине чегерилет. Тооруктардын калган катышуучулары төлөгөн шертпул тооруктар аяктагандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде кайтарылып берилет. Аукционго катышууну каалаган адамдар Лейлек райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн сот аткаруучусу Имматов Ина Имматовичке толук маалымат алуу үчүн кайрылса болот. Телефон: 0(3656) 5-04-40,   0771 11 80 90
Подразделение службы судебных исполнителей Аламудунского района Чуйской области, объявляет аукцион на заложенное недвижимое имущество: жилая квартира общей полезной площадью 47,51 кв.м., жилой площадью 28,23 кв.м. расположенный по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, с. Ленинское ул. ПМК-3 д.1 кв.7, принадлежащий Хазраткулову Анвару Ахматовичу, на основании договора купли-продажи с идентификационным кодом 7-01-10-1001-0627-01-007, путем продажи с публичных торгов (аукцион), установив ее начальную (стартовую) цену продажную цену в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) сомов. Торги состоятся 20 апреля 2020 года в 10:00 часов по адресу: с. Лебединовка пер. Школьный 7, ПССИ Аламудунского района. Стартовая цена 1 100 000 (один миллион сто тысяч) сомов. Для участия в торгах необходимо внести 5% гарантийного взноса в   Чуйский филиал ОАО РСК Банк, расчетный счет 1293045000003273, код 142389900, на лицевой счет подразделения службы судебных исполнителей Аламудунского района 4403012100000388 БИК 440001. Участник выигравший аукцион должен не позднее семи дней внести на расчетный счет ПССИ Аламудунского района полностью покупную стоимость имущества, с зачетом суммы задатка. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается за один день до начала аукциона. Обращаться по телефону: 0312 60-31-34, с. Лебединовка ул. Школьная 7, ПССИ Аламудунского района. Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского района  Маралов Б.Э.        
Жайыл районунун САКБнун сот аткаруучусу, Жайыл району, Боксо-Жол айылы, Медер кочосу, №67 дарегинде жайгашкан Омуркулов Кайрылбек Сансызбековичке тиешелуу жалпы пайдалуу аянты 97,4 кв.м., жашоо аянты 91,5 кв.м., пайдалуу аянты 553,40 кв.м., жер участогунун ченеми 3000 кв.м., жер участкасында жайгашкан турак жай уйуно куроо коюлган биринчи ачык торук аукционунун откорулушу тууралуу жана баштапкы сатык баасы 630230 сом откоруу жонундо кабарлайт. Торуктун башталышы 20.04.2020-жыл, саат 14-30 жогоруда корсотулгон даректе отот. Торукка катышу учун мулктун баштапкы наркы 5% олчомундо Жайыл районунун сот аткаруучулардын №4403062100000207 депозиттик эсебине кепилдик тогум толонушу керек. Аукционду утуп алган адам 5-кундун ичинде тологон кепилдик тогумду чыгарып салу менен калган сатып алган сумманы салыш керек. Баардык суроолор менен Жайыл районунун САКБно кайрылыныз, дареги: Кара-Балта шары, 8-март кочосу 43, 7-кабинет, байланыш телефону: 03133-3-70-08, сот аткаруучу Турусбеков А.Т.
ПССИ  города  Ош  объявляет  публичные  торги в форме открытого аукциона на Жилой дом, полезной площадью 182,47 кв.м., жилой площадью 103,65 кв.м., расположенный на земельном участке мерою 600 кв.м., находящейся по адресу; г. Ош ул. №5, дом 27, квартал 215 «А»,   принадлежащий Эсентаевой Гульмире Маралбековне. Начальная стартовая цена 11 730 523 сом. Лица,  желающие принять участия в аукционе, обязаны дать заявку на участие и подписку о том, что не имеется препятствий к их участию в аукционе, внести на депозитный счет территориального подразделения службы судебных исполнителей задаток в размере  5% от начальной продажной цены перед началом торгах, на депозитный счет ПССИ  г.Ош. р/счет 4407012100000188, ИНН 00101199510034, БИК 440001 Код платежа 14511900 Ошский РОК, банк получателя Ошский Филиал ОАО «РСК Банк» . Прием заявок на участие в аукционе судебному исполнителю заканчивается за один день до начала аукциона. Публичные торги будет проводиться по месту нахождения имущества г. Ош ул. №5, дом 27, квартал 215 «А»,  «29» апреля  2020 г. в 10.00 ч. Участник выигравший публичные торги должен в течении семи дней внести сумму, за приобретенный предмет залога(покупную цену), за вычетом суммы ранее внесенного гарантийного взноса. Телефон для справок: 03222 7-01-51  с/и Назирбаев С.Д.  
Кочкор райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан 24-апрель 2020-жылы саат 16-00 дө Кочкор району Ак-Жар айылы “Талгар-Сарай” участкасында жайгашкан номери жок кашар чабан үйү,короо жайы жер тилкеси менен пайдалуу аянты 114,43 чарчы метр,жашоо аянты 76,46 чарчы метр,жер тилкесинин аянты 1548,8 чарчы метр,кашардын аянты 624,80 чарчы метр идн коду 4-04-05-1009-0102 болгон кыймылсыз мүлкүн аукцион аркылу ачык соода сатыкка коюлат. Кашар чабан үйү,короо жайы жер тилкеси менен старттык баасы 654 000 сом. Ачык соода сатыкка катышууну каалаган кардарлар старттык баанын 5% пайыз өлчөмүн Кочкор райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн “РСК-Банк” 440 505 2100000123 БИК 440505 код 14238900 депозиттик эсебине төгүп бериши зарыл жана ачык соода сатыкка катышуу боюнча Кочкор райондук САКБга заявка тапшырып бериши зарыл. Заявка кабыл алуу мөөнөтү 23-апрель 2020-жылга чейин экени белгиленет. Кочкор райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук cот аткаруучусу                                  Н.Сопубеков      
Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан төмөнкү мүлккө жарыя кылат: Нармирзаева Едгорхан Махомадовнага таандык Ош шаары, Пахта-Абад көчөсү, № 80 «А» – барачный типтеги үй жалпы аянты 35,89 кв.м., анын ичинен жашоо аянты 21.26 кв.м., жер участкасы 432,00 кв.м., аянты менен баштапкы баасы 793 000 (жети жүз токсон үч миң) сом наркта аукционго коюлат. Аукцион 2020-жылдын 24-апрель күнү саат 10:00 дө мүлк жайгашкан жеринде өткөрүлөт. Аукционго катышууну каалаган адамдар төмөнкүлөргө милдеттүү: 1) катышууга арыз берүүгө жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жөнүндө тил кат берүүгө, Мүлктүн баштапкы наркынын 5 пайызы өлчөмүндө сот аткаруучулардын аймактык бөлүмүнүн депозиттик эсебине шертпул төлөөгө; Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабыл алуусу аукцион башталганга чейин бир күн мурда бүтөт. Ош шаардыкСАКБнун депозиттик эсеби р/счет 1290392382630017, л/счет 4407012100000188, ИНН 00101199510034, БИК 129039 Ош РОК, алуучу банк «РСК Банк» ААК. Сатып алуучу протоколго кол коюлган күндөн кийин жети күндөн кечиктирбестен аукциондон башталышынын алдында төгүлгөн шертпулдун суммасын эсепке алуу менен мүлктү сатып алынган наркын толук төлөөгө милдеттүү. Сурап билүү үчүн Ош шаардык САКБнө (дареги Ош шаары, Ленин көчөсү-318, № 8 каб.) кайрылсаңыздар болот. Байланыш тел. 03222 2-01-51 Ош шаардык САКБ-нун сот аткаруучусу:   Асанов Ч.А.  
«ПССИ Октябрьского района г. Бишкек объявляет проведение публичных торгов на имущество: Лот №1 — АМТС марки «Chevrolet Niva», 2013 года выпуска, гос. номер KGFH2881 со стартовой ценой в размере 244 000 (двести сорок четыре тысячи) сом. Лот №2  — АМТС марки «Chevrolet Niva», 2013 года выпуска, гос. номер KGFH2882 со стартовой ценой в размере 143 000 (сто сорок три тысячи) сом. Лот №3  — АМТС марки «Chevrolet Niva», 2013 года выпуска, гос. номер KGFH2884 со стартовой ценой в размере 258 000 (двести пятьдесят восемь тысяч) сом. Лот №4 — АМТС марки «TOYOTA HILUX», 2015 года выпуска, гос. номер KGFH3025 со стартовой ценой в размере 816 000 (восемьсот шестнадцать тысяч) сом. Лот №5 — АМТС марки «TOYOTA HILUX», 2015 года выпуска, гос. номер KGFH3024 со стартовой ценой в размере 449 000 (четыреста сорок девять тысяч) сом. Лот №6 — АМТС марки «TOYOTA HILUX», 2015 года выпуска, гос. номер KGFH3116 со стартовой ценой в размере 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) сом. Лот №7 — АМТС марки «TOYOTA RAV 4», 2002 года выпуска, гос. номер KGFH7566 со стартовой ценой в размере 277 000 (двести семьдесят семь тысяч) сом. Лот №8 — АМТС марки «CATERPILLAR 953», 1991 года выпуска, гос. номер 01KG739СА со стартовой ценой в размере 976 000 (девятьсот семьдесят шесть тысяч) сом. Лот №9 — АМТС марки «CATERPILLAR другое», 2013 года выпуска, гос. номер 01KG900СА со стартовой ценой в размере 2 970 000 (два миллиона девятьсот семьдесят тысяч) сом. Лот №10 — АМТС марки «ВАЗ 21213», 2005 года выпуска, гос. номер 01KG0571М со стартовой ценой в размере 77 000 (семьдесят семь тысяч) сом. Для участия в торгах необходимо до начала торгов внести 5% гарантийный взнос от начальной (стартовой) продажной стоимости имущества, на депозитный счет ПССИ Октябрьского района г.Бишкек. Покупная цена должна быть внесена не позднее 7-дневного срока после торгов на депозитный счет ПССИ Октябрьского района г. Бишкек. Торги состоятся 24 апреля 2020 года в 10-00 часов по месту нахождения имущества: г. Бишкек, ул. 7-апреля, 4, штрафная стоянка ГП «ЦТН ГУОБДД МВД КР. Организатор торгов судебный исполнитель ПССИ Октябрьского района г. Бишкек, Канатбеков Р.К. справки по тел: 0312 30 07 90. Реквизиты: Центральное казначейство при МФ КР, БИК 440001, р/с: 4402032100000408 (депозитный счет) ПССИ Октябрьского района г.Бишкек, Код платежа 14511900, в назначении указать участника торгов, номер лота и номер дела. Судебный исполнитель ПССИ Октябрьского района г.Бишкек  — Канатбеков Р.К.
Подразделение службы судебных исполнителей г. Балыкчы объявляет аукцион на заложенное имущества жилой дом, идентификационный код 2-07-01-0059-0443, обшей полезной площадью 117,05 кв.м, жилой площадью 53.62 кв.м, расположенного на земельном участке мерою 450,0 кв.м, находящегося по адресу г.Балыкчы ул.Кырчын №14 принадлежащее залогодателю Бейшемби кызы Акжолтой. Стартовая цена заложенного имущества 650 000 сом. Торги состоятся по месту нахождение имущества 24.04.2020 года  14.00 часов. Для участия в торгах необходимо внести до начало торгов на сумму 5% от стоимости имущества к судебному исполнителю . Покупная цена вносится  в течение пяти дней после торгов. Организатор торгов   старший судебный исполнитель  Иманбеков Б.А, справки по адресу г. Балыкчы улица С.Каралаева  № 31,тел 03944 51331, 0707411068
Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат болуму тарабынан томонку мулкко жарыя кылат: Нармирзаева Едгорхан Махомадовнага таандык Ош шаары, Пахта-Абад кочосу, № 80 «А» – барачный типтеги уй жалпы аянты 35,89 кв.м., анын ичинен жашоо аянты 21.26 кв.м., жер участкасы 432,00 кв.м., аянты менен баштапкы басы 793 000 (жети жуз токсон уч мин) сом наркта аукционго коюлат. Аукцион 2020-жылдын 24-апрель куну саат 10:00до мулк жайгашкан жеринде откорулот. Аукционго катышууну каалаган адамдар томонкулорго милдеттуу: 1) катышууга арыз берууго жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жонундо тил кат берууго; Мулктун баштапкы наркынын 5 пайызы олчомундо сот аткаруучулардын аймактык болумунун депозиттик эсебине шертпул толоого; Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабылалуусу аукцион башталганга чейин бир кун мурда бутот. Ош шаардыкСАКБнун депозиттик эсеби р/счет 1290392382630017, л/счет 4407012100000188, ИНН 00101199510034, БИК 129039 Ош РОК, алуучу банк «РСК Банк» ААК. Сатып алуучу протоколго кол коюлган кундон кийин жети кундон кечиктирбестен аукциондон башталышынын алдында тогулгон шертпулдун суммасын эсепке алуу менен мулкту сатып алынган наркын толук толоого милдеттуу. Сурап билу учун Ош шаардык САКБно (дареги Ош шаары, Ленин кочосу-318, № 8 каб.) кайрылсаныздар болот. Байланыш тел. 03222 2-01-51 Ош шаардык САКБ-нун Сот аткаруучусу: Асанов Ч.А.
Ош шаардык сот аткаруучулар кызмат болуму тарабынан томонку мулкко жарыя кылат: Ош шаары, квартал № 224, № 32-кочосундо № 7 –уй дарегинде жайгашкан жалпы аянты 58.08 кв.м., жашоо аянты 37,80 кв.м., жер участкасы 594,0 кв.м., аянты менен баштапкы баасы  2 665 200 (эки миллион алты жуз алтымыш беш мин эки жуз) сом наркта аукционго коюлат. Аукцион 2020-жылдын 23-апрель куну саат 10:00до мулк жайгашкан жеринде откорулот. Аукционго катышууну каалаган адамдар томонкулорго милдеттуу: 1) катышууга арыз берууго жана аукционго алардын катышуусуна тоскоолдуктар жогу жонундо тил кат берууго; Мулктун баштапкы наркынын 5 пайызы олчомундо сот аткаруучулардын аймактык болумунун депозиттик эсебине шертпул толоого; Сот аткаруучунун аукционго катышууга арыздарды кабылалуусу аукцион башталганга чейин бир кун мурда бутот. Ош шаардык САКБнун депозиттик эсеби р/счет 1290392382630017, л/счет 4407012100000188, ИНН 00101199510034, БИК 129039 Ош РОК, алуучу банк «РСК Банк» ААК. Сатып алуучу протоколго кол коюлган кундон кийин жети кундон кечиктирбестен аукциондон башталышынын алдында тогулгон шертпулдун суммасын эсепке алуу менен мулкту сатып алынган наркын толук толоого милдеттуу. Сурап билууучун Ош шаардык САКБно (дареги Ош шаары, Ленин кочосу-318, № 8 каб.) кайрылсаныздар болот. Байланыш тел. 03222 2-01-51 Ош шаардык САКБ-нун Сот аткаруучусу: Асанов Ч.А.