Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө Жобо

22 июня 2017

Кыргыз Республикасынын

Жогорку сотунун төрагасынын

2012-жылдын 26-январындагы №25

буйругу менен бекитилген


 


Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу 

Сот департаменти жөнүндө

Ж О Б О


Жалпы жоболор 1. Кыргыз Республикасынын Сот департаменти (мындан ары — Сот департаменти) Кыргыз Республикасынын сот бийлик бутагында иштеген мамлекеттик орган болуп саналат.


Сот департаменти аскер сотторунан тышкары жергиликтүү соттордун ишин материалдык-техникалык жана башка жактан камсыз кылууну жүзөгө ашырууга, мыйзам менен каралган, мыйзамдык күчүнө кирген соттук жана башка актыларды аткарууну камсыз кылууга, ошондой эле сот адилеттигин толук жана көз карандысыз жүргүзүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган башка мүнөздөгү иштерди аткарууга чакырылган. 1. Сот департаменти өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, соттук коомдордун ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларын, соттук өз алдынча башкаруу органдарынын, Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча Кеңештин ( мындан ары – судьяларды тандоо боюнча Кеңеш)  чечимдерин жана  ушул Жобону жетекчиликке алат.


Өз ишинде Сот департаменти Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасына (мындан ары – Жогорку сот) жана Кыргыз Республикасынын судьялар Кеңешине (мындан ары – Судьялар кеңеши) отчет берет. 1. Сот департаменти жана анын облустук башкармалыктары  юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү бар, аталышы мамлекеттик жана расмий тилде жазылган мөөрү болот, мыйзамга ылайык юридикалык жактын укуктарына, милдеттерине жана жоопкерчилигине ээ.


  1. Сот департаментинин функциялары

 2. Сот департаменти төмөнкүдөй функцияларды аткарат:


— аскер сотторунан тышкары, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун ишин уюштуруу, материалдык-техникалык жана башкасын камсыз кылууну жүзөгө ашырат;


— судьялар Кеңешине, алар белгилеген мөөнөттө бюджеттин долбоорлорун  иштеп чыгат жана сунуш кылат:


а) жергиликтүү сотторго, жергиликтүү соттордун төрагаларынын жүйөлүү эскертүүлөрүн жана сунуштарын эске алуу менен түзүлгөн, ар бир жергиликтүү сотту каржылоо өлчөмүн көрсөтүү менен,


б)  Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүктөрүнүн,


в)  Кыргыз Республикасынын судьяларынын курултайын,


г)  судьялар Кеңешин,


д) Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча Кеңештин;


—  мыйзамда каралган соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген актыларын жана башка органдардын актыларын анык, толук жана өз убактысында өз эрки  же мажбурлоо менен аткарылышын камсыз кылат;


— жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу жагынан талаптагыдай камсыз кылуу, сот актыларын жана башка органдардын актыларын аткаруу маселелери боюнча укук коргоо жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенет;


— соттор, соттук өз алдынча  башкаруу органдары жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү менен судьялардын көз карандысыздыгын, кол тийбестигин жана коопсуздугун, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;


—  Жогорку Сотко караштуу судьяларды окутуу Борбору менен өз ара аракеттенет, Кыргыз Республикасынын судьяларынын, Кыргыз Республикасынын сотторунун, Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуу маселесинде ага көмөк көрсөтөт;


— Кыргыз Республикасынын судьяларынын курултайын,  судьяларынын Кеңешинин жана судьяларды тандоо боюнча Кеңештин   ишин (уюштуруу, усулдук, материалдык-техникалык жана башкача) камсыз кылат;


— жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу жагынан камсыз кылууну өркүндөтүү максатында Сот департаменти мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, уюмдар, мекемелер жана ишканалар менен байланыш түзүүнү жана аны өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;


—  мыйзам белгилеген тартипте судьялар Кеңешинин чечиминин негизинде муктаж болгон жергиликтүү соттордун судьяларына, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун, Сот департаментинин жана анын бөлүмдөрүнүн аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларына кызматтык турак жай берет;


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сот аппараттарынын Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматкерлеринин персоналдык эсебин жүргүзөт;


— тийиштүү органдар менен бирдикте сот аткаруучуларга, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сот аппараттарынын мамлекеттик кызматкерлерине, судьяларга болгон ченемдик иш көлөмү боюнча илимий-негизделген сунуштарды иштеп чыгат;


— жергиликтүү соттор караган соттук иштердин жана материалдардын (соттук статистика) маалыматтарын жыйынтыктайт жана Жогорку сотко изилдөө жана талдоо үчүн берет;


— соттук актыларды жана башка органдардын актыларын аткаруу боюнча статистикалык эсепти жүргүзөт;


— мыйзамдарды системага салуу жана кодификациялоо боюнча иш жүргүзөт, ченемдик-укуктук актылардын банкын жана мыйзамдардын жалпы укуктук классификаторун түзөт;


— электрондук сот өндүрүшүнө иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон автоматташтырылган маалыматтык-укуктук системаны иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү уюштурат;


— өз компетенциясынын чегинде жарандардын жана юридикалык жактардын даттанууларын жана арыздарын карайт;


ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды Жогорку сотко, судьялар Кеңешине, судьяларды тандоо боюнча Кеңешке, Өкмөткө жана Жогорку Кеңешке, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин кароосуна киргизет;


— сот органдарынан чыккан расмий документтерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте апостиль коет;


— Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам көрсөтөт;


— Сот департаментинин аймактык бөлүмдөрүн башкарат, алардын ишин материалдык-техникалык жана башкача камсыз кылууну жүзөгө ашырат;


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун, алардын аппараттарынын, Сот департаментинин жана анын бөлүмдөрүнүн ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштуруу жагынан камсыз кылуу боюнча башка чараларды жүзөгө ашырат.


 


III. Сот департаментинин укуктары 1. Сот департаменти өз компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:


— жергиликтүү соттордон сот статистикасын белгиленген тартипте суратууга жана алууга;


— соттордон, мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик, муниципалдык, коомдук, жеке мекемелерден, уюмдардан жана ишканалардан, алардын кызмат адамдарынан Сот департаментинин милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, документтерди жана материалдарды белгиленген тартипте суратууга жана алууга;


— мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик, муниципалдык, коомдук жана жеке мекемелерден жана ишканалардан, алардын кызмат адамдарынан жана жарандардан мыйзамдуу күчүнө кирген соттук актыларды, ошондой эле башка мамлекеттердин сотторунун актыларын, эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган чет өлкөлөр менен эл аралык келишимдеринде каралган учурда жана тартипте аткарышын талап кылууга;


— Сот департаменттин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн жана жергиликтүү сот аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын аракетине жарандардын жана юридикалык жактардын даттанууларын жана арыздарын текшерүүгө;


— Президенттин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, анын комитеттери жана башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен Сот департаментинин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүүгө;


— судьялардын Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Жогорку Кеңешине жергиликтүү соттордун судьяларынын, жергиликтүү соттордун, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн жана сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнүн аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын эмгек, материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу шартын жакшыртуу жөнүндө сунуш киргизүүгө;


— Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, ошондой эле сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүнүн, жергиликтүү сот аппараттарынын, башка кызматчылардын эмгек тартибин сакташына жана кызматтык милдеттерди аткарышына контролдук кылууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чараларды көрүүгө;


— чарбалык келишимдердн түзүүгө, доочу жана жоопкер болууга;


— жергиликтүү соттордун, судьяларды тандоо боюнча Кеңештин, соттук өз алдынча башкаруу органдардын жана Сот департаментинин мүлкүнүн сакталышын камсыз кылууга;


— адистештирилген Сот аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүн түзүүгө;


— мыйзам долбоорлорун, эксперттик, изилдөө иштерин аткаруу жана консультация берүү үчүн илимий уюмдарды, мамлекеттик жана башка органдардын, мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлерин, жана башка  адистерди жана эксперттерди белгиленген тартипте тартууга.


  1. Сот департаментинин милдеттенмелери жана жоопкерчилиги

 2. Сот департаментинин милдеттенмелери жана жоопкерчилиги, ошондой эле Сот департаментинин мамлекеттик кызматчыларынын аракеттерине даттануунун тартиби «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, “Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин”, Кыргыз Республикасынын аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамынын жана тийиштүү ченемдик-укуктук актылардын ченемдери менен жөнгө салынат.

 3. Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, сот аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчылары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, жеке жана юридикалык жактардын мыйзам менен корголгон укуктарын жана таламдарын так сактоого милдеттүү.

 4. Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, сот аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчылары, ошондой эле кичи тейлөөчү жана техникалык персоналдардын жумушчулары өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылат.


  1. Сот департаментинин түзүмү жана ишин уюштуруу

 2. Сот департаментине судьялар Кеңешинин макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы тарабынан кызматка дайындалып жана бошотула турган директор башчылык кылат.

 3. Сот департаментинин директору кызмат орду боюнча Кыргыз Республикасынын башкы сот аткаруучусу болуп саналат.

 4. Сот департаментинде статс-катчы кызмат орду каралган


Статс-катчы, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин директорунун кызмат ордунан четтетүүсү же бошотуусуна байланыштуу учурларда алмаштырылгыс жана туруктуу кызмат орду болуп саналат.


Статс-катчынын кызмат орду укуктук статус боюнча Сот департаментинин Директорунун биринчи орун басарынын статусуна теңдеш.


Статс-катчынын функциясы жана ыйгарым укугу мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам менен аныкталат. Директор статс-катчыга башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды жүктөшү мүмкүн.


Статс-катчынын кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу сынактык тандоонун жыйынтыктары боюнча Сот департаментинин директорунун макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат боюнча кеңешинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы жүзүгө ашырат.


Сот департаментинин директорунун жана статс-катчысынын кызмат орду Кыргыз Республикасынын жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орду болуп саналат.


Сот департаментинин директоруна жана анын орун басары-статс-катчысына Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте жогорку атайын класстык чендер берилиши мүмкүн. 1. Сот департаменти борбордук аппараттан, анын аймактык бөлүмдөрүнөн турат. Сот департаменти мыйзамда каралган соттук жана башка органдардын актыларын аткарууну камсыз кылууга чакырылган сот аткаруучулардын штатына ээ.

 2. Сот департаментинин борбордук аппаратынын, анын аймактык бөлүмдөрүнүн жана сот аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн түзүмү жана штаттык саны Сот департаментинин мамлекеттик кызматчыларынын жалпы штаттык санынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасы белгилеген чектерде Сот департаментинин директору тарабынан бекитилет.

 3. Жергиликтүү сот аппаратарынын, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн,  сот аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин жана кичи жана техникалык тейлөөчү жумушчуларынын чектелген саны, алардын түзүмү жана штаттык саны чыгаша сметасынын чегинде, жергиликтүү соттордун төрагаларынын сунуштары боюнча судьялар Кеңешинин макулдугу менен Сот департаментинин директору белгилейт жана бекитет.

 4. Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу — Сот департаментинин директору:


— Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, анын ичинде сот аткаруучулардын ишине жетекчилик кылат;


— өзү менен орун басарынын ортосунда функциялык милдеттерди бөлүштүрөт;


— мыйзамда каралган учурларда жана тартипте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, өз алдынча башкаруу сот органдарынын, судьяларды тандоо боюнча Кеңештин жыйналыштарына, ошондой эле Сот департаментинин компетенциясына кирген маселелер боюнча башка мамлекеттик жана башка органдардын, мекемелердин, уюмдардын ишине катышат;


— Сот департаментинин борбордук аппаратынын жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн, ошондой эле жергиликтүү сот аппараттарынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө Жоболорду бекитет;


— Сот департаментинин түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн ишин уюштурат жана камсыз кылат, алардын жетекчилеринин отчетторун угат, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, сот аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүн, мамлекеттик жана башка кызматчыларына карата сыйлоо жана тартип жазасын көрүү чараларын колдонот;


— жергиликтүү соттордун кредиттерин тескөөчү болуп саналуу менен республикалык бюджетте каралган сот системасынын бюджетине ылайык жергиликтүү соттордун финансылык ишин камсыз кылат;


— дайындоо үчүн жергиликтүү соттун төрагасынын сунушуна кошумча жергиликтүү соттун судьясынын жазуу жүзүндөгү сунушу талап кылынган судьялардын жардамчыларынан тышкары тийиштүү жергиликтүү соттордун төрагаларынын сунуштары боюнча жергиликтүү соттордун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларын жана башка кызматчыларды, кичи жана техникалык тейлөөчү персоналдарды кызмат ордуна дайындайт; мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жергиликтүү соттордун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларын жана башка кызматчыларды, кичи жана техникалык тейлөөчү персоналдарды кызмат ордунан бошотот;


— мамлекеттик кызмат жана эмгек жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Сот департаментинин жана сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларын жана башка кызматчыларды, кичи жана техникалык тейлөөчү персоналдарды кызматка дайындайт жана бошотот;


— жергиликтүү соттордун, Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмүнүн аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларына класстык чендерди белгиленген тартипте берет;


— төмөнкү мамлекеттик кызматчыларга жана башка кызматкерлерге карата сыйлоо жана тартип жазасын көрүү чараларын колдонот:


а)  Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн;


б) тийиштүү жергиликтүү соттордун төрагаларынын сунушу боюнча жергиликтүү соттордун аппараттарынын;


— өз компетенциясынын чегинде Сот департаментинин, анын аймактык жана жергиликтүү сот аппараттарынын бөлүмдөрүнүн  кызматкерлери милдеттүү түрдө аткара турган буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышына контролдук кылат;


— келээрки финансылык жылга (бир нече финансылык жылга) жергиликтүү соттордун, судьялар Кеңешинин, судьялар съездинин бюджеттерине ылайыкталган долбоорлорду судьялар Кеңешине киргизет;


— жыл сайын отчет берет:


а) судьялар Кеңешинин алдында сот системасына тийиштүү бөлүгүндөгү бюджеттин аткарылышы тууралуу;


б)  судьялар Кеңешинин жана Жогорку соттун төрагасынын бириккен жыйынынын алдында  Сот департаментинин иши жөнүндө;


— Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана ушул Жобого ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат. 1. Сот департаментинин директору төмөнкүлөр үчүн жекече жоопкерчилик тартат:


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун, судьялык өз алдынча башкаруу органдарынын жана судьяларды тандоо боюнча Кеңештин ишин финансылык, материалдык-техникалык жана башкача камсыз кылуу;


— жергиликтүү соттордун, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, сот аткаруучулар кызматы бөлүмдөрүнүн аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарышы;


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, судьялык өз алдынча башкаруу органдарынын жана судьяларды тандоо боюнча Кеңештин карамагында турган мүлктүн сакталышын камсыз кылуу;


— Сот департаментине жүктөлгөн башка функцияларды аткаруу. 1. Сот департаментинин Статс-катчысы, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамындын жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын статс-катчылары жөнүндө” Жобонун талаптарына  ылайык ага жүктөлгөн функцияларга ылайык өз ишин жүргүзөт.

 2. Директор жок кезде буйрук чыгаруу укугу Сот департаментинин Статс-катчысына ыйгарылат.

 3. Судьялар Кеңеши, Сот департаментинин жылдык отчетторунун жыйынтыгы боюнча Сот департаментинин директорун ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуш менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасына кайрылууга укуктуу.


  1. Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларын укуктук жана социалдык жактан коргоо

 2. Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, соттук аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүнүн мамлекеттик жана башка  кызматчыларын укуктук жана социалдык жактан коргоо мамлекеттик кызмат, социалдык, пенсиялык камсыздандыруу, эмгек маселелерин жөнгө салган мыйзамдардын чегинде камсыз кылынат.


 


VII. Сот департаментинин ишин токтотуу 1. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин иши ал кайра уюшулган же жоюлган учурда токтотулат. Сот департаментин кайра уюштуруу же жоюу, Сот департаментинин аталышын өзгөртүү, ушул Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү же аны жаңы редакцияда кабыл алуу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын судьялар Кеңешинин макулдугу менен Сот департаментинин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы ишке ашырат.

 2. Сот департаментинин иши токтотулган учурда анын иштөө учурунда пайда болгон документтер Кыргыз Республикасынын архив фонду жөнүндөгү мыйзамга ылайык сакталат жана пайдаланылат.


 


Төрайым