KG
Жарандарды кабыл алуу графиги Жума күнү с 14:00дөн 17:00гө чейин
Телефону +996 (312) 46-37-94 Бишкек ш., Джунусалиева к., 171

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаменти жөнүндө Жобо

22 июня 2017

Кыргыз Республикасынын

Жогорку сотунун төрагасынын

2012-жылдын 26-январындагы №25

буйругу менен бекитилген


 


Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу  Сот департаменти жөнүндө


ЖОБО


 (КР Жогорку сотунун 2013-жылдын 27-июнунундагы № 53, 2014-жылдын 25-апрелиндеги №46, 2014-жылдын 28-ноябрындагы №148, 2014-жылдын 24-декабрындагы №159, 2016-жылдын 29-февралындагы №39, 2017-жылдын 12-январындагы №5, 2017-жылдын 16-октябрындагы №113 буйруктарынын редакцияларына ылайык ) 1. Жалпы жоболор

 2. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти (мындан ары — Сот департаменти) Кыргыз Республикасынын сот бийлик бутагында иштеген мамлекеттик орган болуп саналат.


Сот департаменти жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу, материалдык-техникалык жана башка жактан камсыз кылууну жүзөгө ашырууга, мыйзам менен каралган, мыйзамдык күчүнө кирген соттук жана башка актыларды аткарууну камсыз кылууга, ошондой эле сот адилеттигин толук жана көз карандысыз жүргүзүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган башка мүнөздөгү иштерди аткарууга чакырылган.


(КР Жогорку сотунун 2017-жылдын 16-октябрындагы №113 буйругунун редакциясына ылайык) 1. Сот департаменти өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, соттук коомдордун ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларын, соттук өз алдынча башкаруу органдарынын, Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин (мындан ары — Судьяларды тандоо боюнча кеңеш) чечимдерин жана ушул Жобону ж етекчиликке алат.


Өз ишинде Сот департаменти Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун төрагасына (мындан ары — Жогорку сот) жана Кыргыз Республикасынын Cудьялар кеңешине (мындан ары — Судьялар кеңеши) отчет берет. 1. Сот департаменти жана анын облустук башкармалыктары юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү бар, аталышы мамлекеттик жана расмий тилде жазылган мөөрү болот, мыйзамга ылайык юридикалык жактын укуктарына, милдеттерине жана жоопкерчилигине ээ.

 2. Сот департаментинин функциялары

 3. Сот департаменти төмөнкүдөй функцияларды аткарат:


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун ишин уюштуруу, материалдык-техникалык жана башкасын камсыз кылууну жүзөгө ашырат;


— Судьялар кеңешине, алар белгилеген мөөнөттө бюджеттин долбоорлорун иштеп чыгат жана сунуш кылат:


а) жергиликтүү соттордун, жергиликтүү соттордун төрагаларынын жүйөлүү эскертүүлөрүн жана сунуштарын эске алуу менен түзүлгөн, ар бир жергиликтүү сотту каржылоо өлчөмүн көрсөтүү менен;


б) Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүктөрүнүн;


в) Кыргыз Республикасынын судьяларынын курултайын;


г) Судьялар кеңешин;


д) Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңештин;


е) Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын;


— мыйзамда каралган соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген актыларын жана башка органдардын актыларын анык, толук жана өз убактысында өз эрки же мажбурлоо менен аткарылышын камсыз кылат;


— Сот приставдар кызматынын ишин мыйзамда каралган тартипте кординациялоону жана көзөмөлдөөнү ишке ашырат;


— Сот аткаруучулар кызматынын ишин мыйзамда каралган тартипте кординациялоону жана көзөмөлдөөнү ишке ашырат;


— жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу жагынан талаптагыдай камсыз кылуу, сот актыларын жана башка органдардын актыларын аткаруу маселелери боюнча укук коргоо жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенет;


— соттор, соттук өз алдынча башкаруу органдары жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү менен судьялардын көз карандысыздыгын, кол тийбестигин жана коопсуздугун, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;


— Жогорку сотко караштуу судьяларды окутуу Борбору менен өз ара аракеттенет, Кыргыз Республикасынын судьяларынын, Кыргыз Республикасынын сотторунун аппараттарынын, Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуу маселесинде ага көмөк көрсөтөт;


— Кыргыз Республикасынын судьяларынын курултайын, Судьялар кеңешинин, Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясынын,  Судьяларды тандоо боюнча кеңештин ишин (уюштуруу, усулдук, материалдык-техникалык жана башкача) камсыз кылат;


— мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, уюмдар, мекемелер жана ишканалар менен байланыш түзүүнү жана аны өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;


— мыйзамда белгилеген тартипте, Судьялар кеңешинин чечиминин негизинде, муктаж болгон жергиликтүү соттордун судьяларына, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттордун аппараттарынын, Сот департаментинин жана анын бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларына кызматтык турак жай берет;


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларынын, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттордун аппараттарынын, Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларынын персоналдык эсебин жүргүзөт;


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттордун судьяларынын жана аппараттарынын кызматкерлеринин, Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик жана башка кызматкерлеринин өздүк иштерин жүргүзөт;


— тийиштүү органдар менен бирдикте судьялардын, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттордун аппараттарынын мамлекеттик кызматчылардын, сот аткаруучулардын жана сот приставдардын ченемдик иш көлөмү боюнча  илимий-негизделген сунуштарды иштеп чыгат.


— жергиликтүү соттор караган соттук иштердин жана материалдардын (соттук статистика) маалыматтарын жыйынтыктайт жана Жогорку сотко изилдөө жана талдоо үчүн берет;


— соттук актыларды жана башка органдардын актыларын аткаруу боюнча статистикалык эсепти жүргүзөт;


—  сот приставдардын ишмердиги боюнча статистикалык эсепти жүргүзөт;


— сот аткаруучулар жана приставдар кызматтарынын иштеринин практикасын жалпылайт, ошонун негизинде методикалык сунуштарды иштеп чыгат, ошондой эле ушул кызматтардын иш чөйрөсүндө укуктук ченемдик актыларынын долбоорлорун иштеп чыгат;


— сот актыларын жана башка органдардын актыларын аткаруу маселелери тууралуу калкты укуктук пропагандалоо боюнча иш-чараларды өткөрөт жана алардын эсебин жүргүзөт;


— мыйзамдарды системага салуу жана кодификациялоо боюнча иш жүргүзөт, ченемдик укуктук актылардын банкын жана мыйзамдардын жалпы укуктук классификаторун түзөт;


— электрондук сот өндүрүшүн жана иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон автоматташтырылган маалыматтык-укуктук системаны иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү уюштурат;


— өз компетенциясынын чегинде жарандардын жана юридикалык жактардын даттанууларын, арыздарын жана сунуштарын карайт;


— ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды Жогорку сотко, Cудьялар кеңешине, Судьяларды тандоо боюнча кеңешке, Өкмөткө жана Жогорку Кеңешке, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин кароосуна киргизет;


— сот органдарынан чыккан расмий документтерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте апостиль коет;


— Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык, жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам көрсөтөт;


— Сот департаментинин аймактык бөлүмдөрүн башкарат, алардын ишин материалдык-техникалык жана башка камсыз кылууну жүзөгө ашырат;


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун, алардын аппараттарынын, Сот департаментинин жана анын бөлүмдөрүнүн ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, уюштуруу жагынан камсыз кылуу боюнча башка чараларды жүзөгө ашырат.


(КР Жогорку сотунун 2017-жылдын 12-январындагы №5, 2017-жылдын 16-октябрындагы №113 буйруктарынын редакцияларына ылайык)


III. Сот департаментинин укуктары 1. Сот департаменти өз компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:


— жергиликтүү соттордон сот статистикасын белгиленген тартипте суратууга жана алууга;


— мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик, муниципалдык, коомдук, жеке мекемелерден, уюмдардан жана ишканалардан, алардын кызмат адамдарынан Сот департаментинин милдетин аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, документтерди жана материалдарды белгиленген тартипте суратууга жана алууга;


— мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик, муниципалдык, коомдук жана жеке мекемелерден жана ишканалардан, алардын кызмат адамдарынан жана жарандардан мыйзамдуу күчүнө кирген соттук актыларды, башка органдардын актыларын, ошондой эле башка мамлекеттердин сотторунун актыларын, эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган чет өлкөлөр менен эл аралык келишимдеринде каралган учурда жана тартипте аткарышын талап кылууга;


— Сот департаменттин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн жана жергиликтүү соттордун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын жана башка кызматчыларынын аракеттерине жарандардын жана юридикалык жактардын даттанууларын жана арыздарын текшерүү жүргүзүүгө;


— Президенттин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, анын комитеттери жана башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен Сот департаментинин компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара аракеттенүүгө;


— Судьялардын кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Жогорку Кеңешине жергиликтүү соттордун судьяларынын, жергиликтүү соттордун аппараттарынын, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн жана сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнүн (мындан ары – САКБ) жана сот приставдар кызмат бөлүмүнүн (мындан ары — CПКБ) мамлекеттик кызматчыларынын эмгек шартын, материалдык жана социалдык жактан камсыз кылууну жакшыртуу жөнүндө сунуш киргизүүгө;


— Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, ошондой эле САКБнын, СПКБнын, жергиликтүү соттордун аппараттарынын мамлекеттик кызматчыларынын жана башка кызматчыларынын эмгек тартибин сакташына жана кызматтык милдеттерди аткарышына көзөмөлдүк кылууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүүгө;


— Соттордун, Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн, иштерине талаптагыдай шарт түзүү максатында, пайда табуу багытында (киреше) чарбалык иштерди жүргузүүгө;


— чарбалык келишимдерди түзүүгө, соттордо доогер жана жоопкер болууга;


— жергиликтүү соттордун, соттук өз алдынча башкаруу органдардын, судьяларды тандоо боюнча Кеңештин жана Сот департаментинин мүлкүнүн сакталышын камсыз кылууга;


— адистештирилген САКБ, СПКБ түзүүгө;


— Жогорку соттун төрагасынын жана Судьялар кеңешинин макулдугу менен   ведомстволук уюмдарды, мекемелерди, ишканаларды түзүүгө, кайра уюштурууга же жоюуга;


— мыйзам долбоорлорун, эксперттик, изилдөө иштерин аткаруу жана консультация берүү үчүн илимий уюмдарды, мамлекеттик жана башка органдардын, мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлерин, жана башка адистерди жана эксперттерди белгиленген тартипте тартууга.


(КР Жогорку сотунун 2013-жылдын 27-июнундагы №53, 2014-жылдын 25-апрелиндеги №46,  2014-жылдын 24-декабрындагы №159, , 2017-жылдын 12-январындагы №5 буйруктарынын редакцияларына ылайык) 1. Сот департаментинин милдеттенмелери жана жоопкерчилиги

 2. Сот департаментинин милдеттенмелери жана жоопкерчилиги, ошондой эле Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларынын аракеттерине даттануунун тартиби Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин, Кыргыз Республикасынын «Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу» Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын «Сот приставдары жөнүндө» Мыйзамынын ченемдери жана тийиштүү ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.


(КР  Жогорку сотунун 2017-жылдын 12-январындагы № 5, 2017-жылдын 16-октябрындагы № 113 буйруктарынын редакцияларына ылайык) 1. Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, САКБнын, СПКБнын мамлекеттик кызматчылары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, жеке жана юридикалык жактардын мыйзам менен корголгон укуктарын жана кызыкчылыктарын так сактоого милдеттүү.


(Кыргыз Республикасынын  Жогорку сотунун 2017-жылдын 12-январындагы № 5 буйругунун редакциясына ылайык) 1. Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, САКБнын, СПКБнын мамлекеттик кызматчылары, ошондой эле, кенже жана тейлөөчү кызматкерлери, өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартылышат.


(Кыргыз Республикасынын  Жогорку сотунун 2017-жылдын 12-январындагы № 5 буйругунун редакциясына ылайык) 1. Сот департаментинин түзүмү жана ишмердүүлгүн уюштуруу

 2. Сот департаментине Судьялар кеңешинин макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы тарабынан кызматка дайындалып жана бошотула турган Директор башчылык кылат.

 3. Сот департаментинин Директору кызмат орду боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу болуп саналат.

 4. Сот департаментинде статс-катчы жана директордун орун басары кызмат орду каралган.


Статс-катчынын кызмат орду, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин Директорунун кызмат ордунан четтетүүсү же бошотуусуна байланыштуу учурларда алмаштырылгыс жана туруктуу болуп саналат.


Статс-катчынын кызмат орду укуктук статус боюнча Сот департаментинин Директорунун биринчи орун басарына теңештирилет.


Статс-катчынын функциясы жана ыйгарым укугу мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдары менен аныкталат. Директор тарабынан статс-катчыга жана директордун орун басарына башка функциялар жана ыйгарым укуктар жүктөлүшү мүмкүн.


Статс-катчынын кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу сынактык тандоонун жыйынтыктары боюнча Сот департаментинин директорунун макулдугу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат боюнча кеңешинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы жүзөгө ашырат.


Директордун орун басары кызмат орду боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы сот приставы (мындан ары — Башкы сот приставы) болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын сот приставдар кызмат бөлүмдөрүн жетектейт. Директордун орун басарынын – Башкы сот приставынын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын “Сот приставтары жөнүндөгү” Мыйзамы менен аныкталат.


Директордун орун басарын – Башкы сот приставын кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу тартиби, Судьялар кенешинин макулдугу менен Сот департаментинин директорунун сунушунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы тарабынан жүргүзүлөт.


Сот департаментинин директорунун кызмат орду Кыргыз Республикасынын жогорку административдик мамлекеттик  кызмат орду болуп эсептелинет.


Статс-катчынын жана Сот департаменттин директорунун орун басарынын кызмат орду жогорку административдик мамлекеттик кызмат орду болуп эсептелинет.


Сот департаментинин директоруна, статс-катчысына жана директордун орун басарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жогорку атайын класстык чендер ыйгарылышы мүмкүн.


(КР Жогорку сотунун 2014-жылдын 28-ноябрындагы №148, 2017-жылдын 12-январындагы №5, 2017-жылдын 16-октябрындагы №113 буйруктарынын редакцияларына ылайык) 1. Сот департаменти Борбордук аппараттан, Коллегиядан, ага баш ийген аймактык бөлүмдөрүнөн: облустук башкармалыктар (облустук деңгээл) жана САКБ, СПКБ (райондук деңгээл) турат. САКБ сот аткаруучулардын штаты менен, СПКБ сот приставтардын штаты менен Сот департаментине караштуу.


Коллегиянын иш аракети Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын буйругу менен бекитилген Жобо менен регламенттештирилет.


(КР Жогорку сотунун 2014-жылдын 25-апрелиндеги №46, 2017-жылдын 12-январындагы №5 буйруктарынын редакцияларына ылайык) 1. Сот департаментинин Борбордук аппаратынын, анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларынын түзүмү жана штаттык ырааттамасы, Сот департаментинин мамлекеттик кызматчыларынын жалпы штаттык санын Жогорку Соттун төрагасы белгилеген чегинде, Сот департаментинин директору бекитет.


САКБнын  жана СПКБнын түзүмү жана штаттык ырааттамасы, Сот департаментинин  мамлекеттик кызматчыларынын жалпы штаттык санын Жогорку Соттун төрагасы белгилеген чегинде, Судьялар кеңешинин макулдугу менен Сот департаментинин директору бекитет.


Ведомстволук уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин кызматкерлеринин түзүмүн жана штаттык ырааттамасын, Жогорку Соттун төрагасынын макулдугу менен Сот департаментинин директору бекитет


(КР Жогорку сотунун 2014-жылдын 25-апрелиндеги №46, 2014-жылдын 24-декабрындагы №159, 2017-жылдын 12-январындагы №5, 2017-жылдын 16-октябрындагы №113 буйруктарынын редакцияларына ылайык) 1. Жергиликтүү соттордун аппараттарынын кызматкерлеринин, жергиликтүү соттордун аппараттарынын техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдарынын, Сот департаментинин Борбордук аппаратынын, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, САКБнын жана СПКБнын кызматкерлеринин, алардын түзүмүн жана штаттык санын, чыгаша сметасынын чегинде, жергиликтүү соттордун төрагаларынын жана башка тийиштүү башчыларынын сунуштары боюнча, Судьялар кеңешинин макулдугу менен Сот департаментинин директору аныктайт жана бекитет.


(КР Жогорку сотунун 2014-жылдын 25-апрелиндеги №46, 2017-жылдын 12-январындагы №5, 2017-жылдын 16-октябрындагы №113 буйруктарынын редакцияларына ылайык) 1. Сот департаментинин директору — Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу:


— Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, анын ичинде сот аткаруучулардын жана сот приставдардын, ошондой эле Сот департаментинин Коллегиясынын ишине жетекчилик кылат;


— өз ара жана орун басары менен функциялык милдеттерин бөлүштүрөт;


— мыйзамдарда каралган учурларда жана тартипте, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн, өз алдынча башкаруу сот органдарынын, судьяларды тандоо боюнча Кеңештин жыйналыштарында, ошондой эле башка мамлекеттик жана башка органдардын, мекемелердин, уюумдардын ишинде, Сот департаментинин компетенциясына кирген маселелер боюнча  катышат;


— Ведомстволук уюмдардын, мекемелердин, ишканалардын уставын, Сот департаментинин борбордук аппаратынын бөлүмдөрүнүн түзүлүшү жана анын аймактык бөлүмдөрү, ошондой эле жергиликтүү соттордун аппараты жөнүндөгү Жоболорун жана Сот департаментинин Коллегиясынын регламентин бекитет;


— Сот департаментинин түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн ишин уюштурат жана камсыз кылат, алардын жетекчилеринин отчетторун угат, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, САКБнын, СПКБнын мамлекеттик жана башка кызматчыларына карата сыйлоо чараларын жана тартип жазасын колдонот;


— ведомстволук уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин ишин координациялайт, алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга баардык тийиштүү чараларды колдонот жана алар тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакталышын көзөмөлдөйт.


— жергиликтүү соттордун кредиттерин тескөөчү болуп саналуу менен республикалык бюджетте каралган сот тутумунун бюджетине ылайык, жергиликтүү соттордун имшердүүлүгүн каржылоону камсыз кылат;


—  жергиликтүү соттун төрагасынын сунушуна кошумча жергиликтүү соттун судьясынын жазуу жүзүндөгү сунушу талап кылынган судьялардын жардамчыларынан тышкары, тийиштүү жергиликтүү соттордун төрагасынын сунушунун негизинде мамлекеттик кызматчыларын жана башка кызматчыларын, жергиликтүү соттордун аппараттарынын техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдарын кызмат орундарына дайындайт; жергиликтүү соттордун аппараттарынын мамлекеттик кызматчылары жана башка кызматчылары, техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдары Кыргыз Республикасынын эмгек жана мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдарынын негизинде кызмат ордунан бошотулат;


— Сот депаратментинин, САКБнын жана СПКБнын мамлекеттик кызматчыларын жана башка кызматчыларын, техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдарын кызмат ордуна дайындайт жана бошотот, Кыргыз Республикасынын эмгек жана мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдарынын негизинде бир (облустук) аймактык бөлүмдөн башка (облустук) аймактык бөлүмгө которот жана ротациялоо (орун жылыштыруу) жүргүзөт.


—  ведомстволук уюмдарынын, ишканаларынын жана мекемелеринин жетекчилерин кызмат ордуна дайындайт жана бошотот;


— жергиликтүү соттордун аппараттарынын, Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик кызматчыларына атайын класстык чендерди белгиленген тартипте ыйгарат;


— мамлекеттик кызматчыларына жана башка кызматчыларына карата сыйлоо чараларын жана тартип жазасын колдонот:


а) Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн;


б) тийиштүү жергиликтүү соттордун төрагаларынын сунушу боюнча жергиликтүү соттордун аппараттарын;


— өз компетенциясынын чегинде, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн жана жергиликтүү соттордун аппараттарынын кызматкерлери милдеттүү түрдө аткара турган буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышын көзөмөлдөйт;


— келээрки финансылык жылга (бир нече финансылык жылга) жергиликтүү соттордун, Судьялар кеңешинин, судьялар съездинин бюджеттеринин тиешелүү долбоорлорун Судьялар кеңешине киргизет;


— жыл сайын отчет берет:


а) Судьялар кеңешине, сот тутумуна тийиштүү бөлүгүндөгү бюджеттин аткарылышы тууралуу;


б) Судьялар кеңешинин жана Жогорку соттун төрагасынын бириккен жыйынынын алдында Сот департаментинин иши жөнүндө;


— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.


(КР Жогорку сотунун 2014-жылдын 25-апрелиндеги №46, 2014-жылдын 24-декабрындагы №159, 2016-жылдын 29-февралындагы №39, 2017-жылдын 12-январындагы №5 буйруктарынын редакцияларына ылайык) 1. Сот департаментинин директору төмөнкүлөрдү талаптагыдай аткаруу үчүн жекече жоопкерчилик тартат:


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун, судьялык өз алдынча башкаруу органдарынын жана судьяларды тандоо боюнча Кеңештин ишин каржылык, материалдык-техникалык жана башка жактан камсыз кылуу;


— Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларынын өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу;


— Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун, Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, судьялык өз алдынча башкаруу органдарынын жана судьяларды тандоо Кеңешинин карамагында турган мүлктүн сакталышын камсыз кылуу;


— Сот департаментине жүктөлгөн башка функцияларды аткаруу. 1. Сот департаментинин Статс-катчысы, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын жана «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын статс-катчысы жөнүндө» Жобонун талаптарына ылайык, ага жүктөлгөн функциялардын негизинде өз ишин жүргүзөт.


Сот департаментинин директорунун орун басары — Башкы сот приставы өзүнүн ишин, Кыргыз Республикасынын “Сот приставдары жөнүндө” Мыйзамдын жана ушул Жобонун талаптарына ылайык, ага жүктөлгөн функциялардын негизинде аткарат.


(КР Жогорку сотунун 2017-жылдын 12-январындагы 5 буйругунун редакциясына ылайык) 1. Директор жок болгон учурда буйрук чыгаруу укугу, Сот департаментинин статс-катчысына берилет.


Директордун орун басары — Башкы сот приставы сот приставдар кызматынын ишин уюштуруу маселелери боюнча буйруктарды, тескемелерди чыгарат.


(КР Жогорку сотунун 2017-жылдын 12-январындагы 5 буйругунун редакциясына ылайык) 1. Судьялар кеңеши, Сот департаментинин жылдык отчетторунун жыйынтыгы боюнча Сот департаментинин директорун ээлеген кызмат ордунан бошотуу жөнүндө сунушу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасына кайрылууга укуктуу.

 2. Сот департаментинин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларын укуктук жана социалдык жактан коргоо

 3. Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызматчыларынын жана башка кызматчыларын укуктук жана социалдык жактан коргоо, мамлекеттик кызмат, социалдык, пенсиялык камсыздандыруу, эмгек маселелерин жөнгө салган мыйзамдардын чегинде камсыз кылынат.


VII. Сот департаментинин ишин токтотуу 1. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин, анын аймактык бөлүмдөрүнүн: облустук башкармалыктарынын жана САКБнын иши кайра уюшулган же жоюлган учурда токтотулат. Сот департаментин кайра уюштуруу же жоюу, Сот департаментинин аталышын өзгөртүү, ушул Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү же аны жаңы редакцияда кабыл алуу жөнүндө чечим, Кыргыз Республикасынын судьялар Кеңешинин макулдугу менен Сот департаментинин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы ишке ашырат.


(КР Жогорку сотунун 2014-жылдын 25-апрелиндеги №46 буйругунун редакциясына ылайык) 1. Сот департаментинин иши токтотулган учурда, анын иштөө учурунда пайда болгон документтер Кыргыз Республикасынын архив фонду жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык, сакталат жана пайдаланылат.