KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн

ЭКОНОМИКАЛЫК ИШТЕР БОЮНЧА АТКАРУУ ӨНДΥРΥШΥ
Тиркеме 1. Аткаруу өндүрүшүндө колдонулган документтердин формалары: